02166495480 j n a v i d @ y a h o o . c o m تلگرام

انجام کلیه خدمات دانشجویی برق

فوریت، اعتماد، کیفیت، پاسخگویی

دپارتمان تخصصی خدمات دانشگاهی رشته برق
انجام کلیه خدمات دانشگاهی رشته برق در راستای زمان بخشی
شعار دپارتمان تخصصی برق: اهدای زمان به دانشجویان برق برای نیل به اهداف والاست. کارهای جنبی خود را به ما بسپارید.